มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของ รพ.สต.
Ø      ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
     จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเล มี 3 อำเภอ คือ  1. อำเภอเมือง  2. อำเภอบ้านแพ้ว  3. อำเภอกระทุ่มแบน  แต่ในอดีต ตำบลบางกระเจ้าสถานบริการ 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ม.1 และสถานีอนามัยบางกระเจ้า ม.6 เดิมเป็นที่ดินบริจาค เนื้อที่โดยประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ได้รับบริจาคที่ดินจากนางจวน และพี่น้อง ไม่ทราบนามสกุล พื้นที่ติดคลอง ด้านหน้าเป็นถนนหลักที่ใช้เป็นการคมนาคม ออกสู่ในตัวเมือง  

Ø สถานที่ตั้ง
           ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 72 หมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-450277 โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  280 ตารางเมตร ระยะทางจากสถานบริการถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  ประมาณ  25  กิโลเมตร  และระยะทางจากสถานบริการถึงสำนักงาน  สาธารณสุขจังหวัด  ประมาณ  30  กิโลเมตร  ลักษณะการติดต่อภายในพื้นที่จะใช้ถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนคอนกรีต สลับกับถนนลาดยาง  มีรถโดยสารประจำทางสำหรับเดินทางไปยังตัวเมืองสมุทรสาคร  ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ  มีรถไฟสายท่าฉลอม- แม่กลองในการเดินทางไป อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด  มีรถตู้ประจำทางถนนพระราม 2  วิ่งผ่านตลอด

Ø อาณาเขตติดต่อ
                     ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ          ตำบลชัยมงคลและตำบลท่าทราย
                      ทิศใต้                           ติดต่อกับ          ชายทะเล อ่าวไทย
                      ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                หมู่ที่ 1 ตำบลบางหญ้าแพรก    
                      ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ             หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านบ่อ

Ø ลักษณะทางภูมิศาสตร์
               สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีลำคลองที่เชื่อมต่อมาจากแม่น้ำทาจีน มีน้ำขึ้น-น้ำลง ดังนั้นพื้นที่บางหมู่บ้านที่ติดกับริมแม่น้ำ ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังภายในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน   พื้นที่หมู่ที่ 1 บางส่วนติดกับถนนพระราม  2  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบ้านจัดสรร บ้านเช่า และโรงงานมาก่อสร้างที่พื้นที่ดังกล่าวด้วย
      จึงเป็นพื้นที่ที่มีอาชีพหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าหมู่อื่น สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มจึงเหมาะกับอาชีพทำนาเกลือ และการประมง ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชากรในตำบลบางกระเจ้า ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนาเกลือ การประมง การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และค้าขาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น