มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมตรวจพัฒนาการ เด็ก หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระเจ้า


ภาพกิจกรรมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพย์ติด หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระเจ้า


ภาพกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระเจ้า
วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก เปื่อย โรงเรียนวัดเจริญสุขารามภาพกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก เปื่อย โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

ภาพกิจกรรมติดตามผู้ป่วยโรค สุกใส หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระเจ้า